Ջերմային երևույթներ

Մարդու ջերմուդյուն, հրդեհ, կրակ, գոլոշի, երացող ջուր,

Advertisements

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=-9

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=-18

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=-36

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=+7

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք այն բոլոր կետերը, որոնց

համապատասխանող թվերի բացարձակ արժեքները`

ա) փոքր են 1-ից 1, գ) մեծ են 0-ից և փոքր են 6-ից 11,

բ) փոքր են 5-ից 9, դ) մեծ են 8-ից և փոքր են 12-ից 6։

3) Գնել են պարտերի և օթյակի 12-ական տոմսեր։ Բոլոր տոմսերի

համար վճարել են 36000 դրամ։ Ի՞նչ արժե պարտերի տոմսը, եթե

այն օթյակի տոմսից 1000 դրամով թանկ է։

36000:12=3000

3000-500= 2500

3000+500=3500

2500 3500

4) Ճի՞շտ է, որ երկու հավասար ամբողջ թվերի բացարձակ ար-

ժեքները նույնպես հավասար են։

ոչ

Լրացուցիչ(տանը)

5) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող

մարագը 34-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ

բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով`

յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։

6) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են

պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն

կարմիր կլինի:

60%

7) Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։

ոչ

Անգլերեն

Eighteen plus three is equal to twenty-one.

Thirty-eight minus eighteen  is equal to twenty.

Fourteen minus six  is equal to eight.

Four multiply by four  is equal to sixteen.

Fivteen divide by five  is equal to three.

Sixty divide by ten  is equal to six.

Hundred minus thirty  is equal to fourty.

One thousand plus threety  is equal to One thousand thirty.

ՆԱԽԱԳԻԾ 3 ԴԱՍ 13

1)Հաշվել

ա) 6 – 7=-1

բ) –30 – 44=+74

գ) 12 – 9=3

դ) 18 – 23=-5

ե) –11 – 9=-20

զ) 8 – 2=6

է) –16 – 7=-23

ը) 0 –16=-16

 

2) Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7)=+41

բ) 101 – (–8)=+109

գ) 29 – (–11)=+40

դ) –70 – (–14)=-56

ե) –48–(–25)=-23

զ) –17 – (–34)=-17

է) –52 – (–2)=-50

ը) 82 – (–3)=+85

3) Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8, գ) –25 – (–3) < –3 – (–25),

բ) (–7) – 4 4 – (–7), դ) 6 – (–2) > (–2) – 6։

Ի՞նչ օրինաչափություն է այստեղ գործում։

4) Օդի ջերմությունը իջավ 70C-ով և դարձավ –30C։ Որքա՞ն էր օդի

ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։

70-30=40

0+40=40

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասա-

րու թյուն ստացվի.

ա) 2 –8 = –6, դ) -28+ 25 = –3, է) -3+ 9 = 6,

բ) 0 – (-7) = 7, ե) –15+ 14 = –1, ը) 19 – 11 = 8,

գ) 3 + (-23) = 20, զ) –(-10) + 10 = 20, թ) –61 – (-83 = 22։

6) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-2 դ) (29 – 64) + 23=+58 է) (–39 –21) + 11=-7

բ) (–43 – 14) – 32=-3 ե) (–30 – 21) + 56=+47 ը) (16 – 33) – 50=-68

գ) (–74 + 27) – 15=-62 զ) (81 – 45) – 60=-24 թ) (–18 + 6) – 39=51

7) Բերե՛ք երկու այնպիսի ամբողջ թվերի օրինակ, որոնց տարբերությունը դրական թիվ լինի։ Կարո՞ղ է արդյոք այդ դեպքում հանելին բացասական թիվ լինել։

Ոչ 10-9=1

8) Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ

խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը

դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր

խորությունների տարբերությունը։

-145- (-175)=+20

Մայրենի

88.

Նկարի, նկարի, թաղի, թաղի, շահի, շահի, բժշկի, բժշկի

90.

Վարձել, վարձ, կապել, կապ, ծամ, ծամել, կաթել, կաթ

91.

Սանրեր,  սանրեր, սանր, կախարդ, կածադեր, կախարդները, նկար, նկարեր

Հոդված

Մխիթար Սեբաստացին շատ բարի էր սակայն նախ չէր թողնում, որ վատ մարդը օգտվի իր բարիությունից և օգտագործի իր։ Մխիթար Սեբաստացու դասերը բոլորը սիրում էին։

Լրացուցիչ աշխատանք

Ես նկարահանում եմ Մխիթար Սեբաստացուն իմ մայրիկին, որովհետև իմ մայրիկը գնում է իր սենյակ և կարդում է մեր գյուղի գրքերը և մինչև չվերջացնի կարդալը դուրս չի գա։

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4= -5

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2= 5

բ) |–28| + |–6| – 25= -9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100= 56

 

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք

նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը

հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

-7+2= -5

Այո, ճիշտ է։

Պատ․5

 

3) Հետեւյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների` 441, 280, 1880, 4608, 900։

441=3x3x7x7

280=2x2x2x5x7

1880=2x2x2x5x47

4608=2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x3x3

900=2x2x3x3x5x5

 

4) Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր

թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր

օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

-8+(+5)=-3

|-3|=3

|-8|=8

|+5|=5

8+5=13

 

Խաղ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի

փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|+2| – |–6| + 3=-3

6) Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180%-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։

 

7) Վիճակախաղի 500 տոմսից շահող են 50-ը: 1 տոմս գնելու դեպքում

որքա՞ն է շահելու հավանականությունը:

 

8) Պատկերացրե՛ք 1 կմ երկարությամբ մի գնացք, որն ընթանում է

60 կմ/ժ արագությամբ։ Ինչքա՞ն ժամանակում այդպիսի գնացքը

կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը։

2 ր